Tüzüğümüz

İZCİLİK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

MADDE 1 – KURULUŞ :
Adı : İzcilik Gönüllüleri Derneği
Merkezi : Ankara

MADDE 2 – AMACI :
Türk İzciliğini, Atatürk İlke ve İnkılâpları, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası ile geleneksel ve uluslararası izcilik kuralları doğrultusunda yurdun her köşesine yaymak, çocuk ve gençlere izciliği özendirmek ve sevdirmek, izcilerin teorik ve pratik eğitimleri için fikirsel destek sağlamak ve uygulamalara katkıda bulunmak, toplumda izcilik için gönüllü çalışmalarını yaygınlaştırmak, izciliğe uzun yıllar hizmette bulunmuş gönüllülerin izciliğin yaygınlaşmasında etkili olmalarını sağlamak, izcilik çalışmalarını maddi ve manevi olarak desteklemek, özerk bir izcilik örgütlenmesi yönünde etkin bir rol üstlenerek geleneksel ve uluslararası izcilik kurallarına ters düşmeyecek nitelikteki özerk izcilik çalışmalarına yardımcı olmaktır.

MADDE 3 – DERNEĞİN YAPACAĞI FAALİYETLER :
Dernek amaçlarına ulaşmak için;
a) Uluslararası izcilik uygulamaları ile bu uygulamaların ulusal alanda uygulanabilirliği konularında inceleme ve araştırmalar yapar veya yaptırır. Bu konularda elde ettiği bilgileri yayınlayarak kamuoyunu bilgilendirir.
b) Uluslararası ve ulusal izcilik uygulamaları hakkında eğitici, öğretici ve tanıtıcı yayınlar yapar. Bunun için kitap, dergi, broşür, bülten, film, kaset, cd v.b. bastırır, dağıtır ve satın alır.
c) İzcilik eğitim ve çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla izci liderleri ve gönüllülerini konularında uzmanlaşmalarını sağlamak, bilgi ve göreneklerini artırmak için ulusal ve uluslararası seminerler, paneller, sempozyumlar, açıkoturumlar, forumlar vs. düzenler, başka kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenmiş eğitim ve bilgilendirme aktivitelerini destekler, yurtiçinden ve yurtdışından uzman eğitmenler ve bilim adamları davet eder. Dünya ve Avrupa İzcilik Teşkilatının programında yer alan faaliyetlere, dernek imkanları çerçevesinde temsilci göndermeye gayret gösterir.
d) İzcilik faaliyetlerinin etkin yapılabilmesi ve geliştirilmesi için tesisler (İzci evi, Kamp Merkezi, Lokal vs.) kurar, bu gaye için gayri menkuller satın alır, kiralar, inşaat yapar, mevcutları kiraya verir. Kendisine tahsis edilen gayri menkulleri kullanır, gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından işletilmesine izin verir.
e) İzciliğe emeği geçmiş gönüllüleri ve liderleri onurlandırıcı çalışmalar yapar, gerektiğinde manevi destek verir.
f) Her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliğine girer. Gençlerin izciliğe katılmaları için ortak programlar geliştirir.
g) Gençlik ve sporla ilgili tüm organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ile tüm meslek odaları ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak izciliğin yaygınlaştırılmasını için çalışmalar yapar.
h) İzcilik ve doğa sporları malzemeleri üreten ticari işletmeler ile her türlü iktisadi işletmeler kurar veya mevcut işletmelere ortak olur.
i) Gelir getirici kermes, çay, yemek, gezi, kamp,kurs düzenler, kantin işletir.
j) Dernek imkanları çerçevesinde, izcilik çalışmalarında ya da kamplarda hastalanan veya sakatlananların tedavilerinin yaptırılması için maddi ve manevi destek verir.
k) Koşullar uygun olduğunda aynı ad altında Vakıf kurulması için çalışır.
l) Gerektiğinde üyeleri için yardımlaşma sandığı kurar.
m) Gerektiğinde izcilik konularında uluslar arası faaliyet, işbirliği yapabilir, yurtdışında kurulmuş dernek ya da kuruluşlara katılabilir, bu kuruluşların Türkiye temsilciliğini alabilir.

MADDE 4- DERNEĞİN ÜYELERİ :
a) Asil Üyeler : Kanunun gösterdiği şartlara ve tüzük hükümlerine göre derneğe üye olan kişilerdir. Genel kurulda seçme ve seçilme hakları vardır.
b) Fahri Üyeler : Derneğin amacına yönelik faaliyetlere maddi ve manevi katkıda bulunan kişilerdir. Yönetim kurulu kararı ile belirlenirler. Fahri üyeler, dernek aidatı ödemezler, derneğin tesislerinden ve faaliyetlerinden eksiksiz olarak yararlanırlar. Seçme ve seçilme hakları yoktur.
c) Onursal Liderler: Genel Kurul tarafından geçmişte izciliğe etkin hizmetlerde bulunmuş izci liderleri arasından seçilirler. Onursal liderler, dernek aidatı ödemezler, derneğin tesislerinden ve faaliyetlerinden eksiksiz olarak yararlanırlar. Seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 5- DERNEĞE KAYIT VE KABUL, FAALİYETLERE KATILMA:
Derneğe asil üye olabilmek ve faaliyetlere katılabilmek için aşağıda belirtilen şartları taşımak gerekir.
1. 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmayanlar,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. İzcilikle ilgili bir liderlik kursu görmüş olmak,
4. Yazılı müracaatta bulunmak,
5. İzcilikle ilgili bir kurs görmeden üye olmak isteyenlerden daha önce izci olanlar veya izci velisi olanlar ile derneğe katılmasında yönetim kurulunca uygun bulunanlar, toplam sayıları liderlik kursu görmüş olan üyelerin sayısının % 50 sini geçmemek üzere yazılı müracaat eden (a)ve (b) bendindeki şartları haiz olanlar.
Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

MADDE 6- ÜYELİKTEN ÇIKMAK:
Dernek üyeliğinden ayrılmak istemek her üyenin hakkıdır. Ayrılma isteği yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur. Üyenin istifa etmesi derneğe olan borçlarını ödemeyeceği ve üzerinde zimmetli bulunan dernek malzemelerini iade etmeyeceği anlamına gelmez.

MADDE 7 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Dernekler Kanununa göre derneklere üye olma hakkını kaybeden, veya dernek tüzüğüne aykırı hareket edenin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir. Üyelikten çıkarılma, kişinin üye olduğu süre içindeki derneğe karşı olduğu yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği anlamına gelmez.

MADDE 8 – ÜYELİĞE GİRİŞ ÜCRETİ VE AİDAT :
Dernek üyeleri giriş ve senelik aidat öderler. Giriş ücreti 20.00.-YTL.(Yirmi Yeni Türk Lirası), senelik aidat 40.00.-YTL.(Kırk Yeni Türk Lirası)dır. Giriş ücreti üyeliğin Yönetim Kurulu kararını müteakip iki ay içinde bir defaya mahsus ve peşin olarak, senelik aidat dört ay içinde tahsil edilir. Giriş ve yıllık aidat ücreti her genel kurulda tekrar tespit edilir. Aidatını zamanında ödemeyen üyelere Yönetim Kurulunca birer ay ara ile iki ihtar yapılır. Buna rağmen aidatını ödemeyen üyenin durumu Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Dernek üyelik ödentileri, dernek alındı makbuzu karşılığında yapılabileceği gibi, derneğin bankalar ya da posta çeki hesabına yatırılarak da yapılabilir. Giriş ya da yıllık aidat ödemelerinde internet ve kredi kartı ile ödeme alınabilecek yöntemler kullanılabilir.

MADDE 9 – DERNEĞİN ORGANLARI :
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MADDE 10 – GENEL KURUL :
Genel kurul Asil üyelerden oluşur. Genel Kurul iki yılda bir yılın Nisan ayı içinde yönetim kurulunun belirleyeceği gün, yer ve saatte toplanır. Yönetim ve Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden 1/5 inin yazılı müracaatı halinde olağanüstü olarak toplanır.

MADDE 11 – ÇAĞRI USULÜ :

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12 – TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI :
Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 13 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :
Genel kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 12. Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip üye seçilir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanır.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Genel kurulda kararlar katılanların en az yarısında bir fazlasının oyu ile alınır.

MADDE 14 – TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması şarttır.

MADDE 15 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
a) Yönetim , denetim seçilmesi,
b) Tüzüğün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi, ibra edilmesi,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin feshedilmesi,
g) Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılması,
h) Kanunda veya tüzükçe verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Asil üyelerden görevden ayrılanların yerine en çok oy alan yedek üyeler göreve çağrılır. İlk toplantı en yaşlı üye başkanlığında görev bölümü yaparak oluşturulur. Görev bölümü Başkan, 2. Başkan, Sayman üye, Sekreter üye ve diğer üyeler şeklindedir.
Yönetim kurulu;
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c) Derneği tüzük hükümleri ve genel kurul direktifleri ışığı altında hazırlayacağı çalışma raporuna ve programına göre idare etmek.
d) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
e) e)Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, Devlet tahvili ve, hazine bonosu satın almak,
f) Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak,
h) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
i) İzcilikle ilgili çeşitli alanlarda çalışmalar yapmak üzere gerektiğinde aşağıdaki gibi konseyler kurmak ve görevlerini belirlemek
 İzcilik konseyi
 Danışma konseyi
j) İzcilikle ilgili çeşitli alanlarda çalışmalar yapmak üzere gerektiğinde aşağıdaki gibi ihtisas komiteleri kurmak ve görevlerini belirlemek
 Basın-yayın
 Etkinlik-Organizasyon
 Finansman
 Hukuk
 Sağlık
 Kız izcilik
 Eğitim
 Program
 Dış ilişkiler
 Proje
 Gerek duyulan diğer komiteler
k) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yetkili ve görevlidir.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin isteği üzerine sulh hakimi 3 üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 17 – DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Denetleme kurulu genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda Başkan, Başkan yardımcısı ve üye şeklinde görev bölümü yaparlar.
Denetleme kurulu derneğin gelir ve giderlerini, harcamaların kanuni belgelere, ana tüzüğe ve yönetim kurulu kararlarına uygunluğunu kontrol eder. Derneğin tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtların zamanında tüzük ve mevzuata uygun tutulup tutulmadığının kontrolünü ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar.

MADDE 18 – DERNEĞİN YÜRÜTME BİRİMİ (GENEL SEKRETERLİK) :
Koordinatörlük, Yönetim Kurulunun uygulama kararları uyarınca dernek hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
Koordinatörlüğün çalışmalarından Yönetim Kurulu adına sekreter üye sorumludur. Koordinatörlük görevlileri, gerektiğinde yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Koordinatörlük görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile İzcilik camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

MADDE 19 – DERNEK YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLİLERİ :
Dernek yürütme birimlerinde dernek hizmetlerinin gerektirdiği ve dernek imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak yeter sayıda kişilerin istihdamı yönetim kurulu tarafından alınan kararla yapılır.
1) Koordinatör,
2) Mali işler yetkilisi,
3) Sağlık yetkilisi,
4) Teknik yetkili,
5) İnsan kaynakları yetkilisi,

MADDE 20 – DERNEK YÜRÜTME BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ :
a) Koordinatör : Yönetim kurulu kararları çerçevesinde derneğin amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile dernek yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, aynı zamanda 19. Maddede belirtilen yürütme birimi görevlilerinin sevk ve idaresinden yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterlik görevlerini yapar.
b) Mali İşler Yetkilisi: Derneğin hesap, muamelat, gelir ve sarf işlemlerini yürütmekle görevli kişidir. Koordinatöre karşı sorumludur.
c) Sağlık Yetkilisi: Derneğin faaliyetlerine katılan lider ve izcilerin sağlık sorunları ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeler yapar. Koordinatöre karşı sorumludur
d) Teknik Yetkili: Dernek malzemelerinin dernek amaçlarına yönelik kullanılmasından, hizmet ve faaliyetlere hazır halde tutulmasından, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir. Koordinatöre karşı sorumludur.
e) İnsan Kaynakları Yetkilisi : Tüm üyelerin kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlar, bu konuda analizler çıkararak raporlar hazırlar. Koordinatöre karşı sorumludur.

MADDE 21 – Konsey ve İhtisas Komitelerinin Görevleri
• İzcilik Konseyi
Tüzüğün belirlediği izcilik çalışmaları ve amaçları doğrultusunda; izcilik çalışmalarında kaydedilen gelişmeleri takip eder, rapor hazırlar ve öneriler geliştirerek çözüm yolları için stratejik planlar yapar. Dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üye dört tahtalılar, üye aktif izcilik yapan kulüp ve grup temsilcileri ve ihtisas komitelerinin başkanları konseyin doğal üyeleridir. Dernek Yönetim Kurulu gerektiğinde geçmişten günümüze izcilik yapmış oluşumların ve diğer resmi izcilik organizasyonlarının temsilcilerini de Konsey toplantılarına davet eder. Konsey Başkanı ilk birleşimde doğal ve çağrılı üyeler tarafından açık oylama ile 2 yıllığına belirlenir. Konseyin aldığı izcilikle ilgili kararlar Dernek Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yön verecek niteliktedir. Konseyin sekreterya hizmetlerini dernek yürütme birimi yürütür. Görevleri konusunda üyeleri arasından iş bölümü yapar. Konsey, yılda en az iki kere Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile toplanır. Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu hallerde Konseyi toplanmaya davet eder.
• Danışma Konseyi
Deneyimli izci liderlerinden veya izciliğin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış veya hizmetleri geçmiş kişiler arasından Yönetim Kurulunca belirlenecek yedi kişilik bir kuruldur. Yönetim Kurulunun acil çözüm önerilerine ihtiyaç duyduğu tüm konularda görüş bildirmek üzere çalışmalar yaparlar. Başkanı ilk toplantıda kendi aralarında belirlerler. Konsey üyeliğinden herhangi bir sebeple boşalma durumunda Yönetim Kurulunca yeni üye atanır. Konseyin aldığı tüm kararlar Dernek Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yön verecek niteliktedir. Konseyin sekreterya hizmetlerini dernek yürütme birimi yürütür. Konsey, yılda en az iki kere toplanır. Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu hallerde Konseyi toplanmaya davet eder.

• İhtisas Komiteleri
Basın-Yayın, Etkinlik-Organizasyon, Finans, Hukuk, Sağlık, Kız izcilik, Eğitim, Program, Dış İlişkiler, Proje v.s. konularda çalışmalar yapmak, fikir üretmek ve yönetim kuruluna rapor sunmak amacıyla oluşturulan komitelerdir. Komite üyeleri, başkanlarını kendi aralarından seçerler. Komite üyelerinin sayıları, kimlerden oluşacağı ve toplantı aralıkları yönetim kurulu tarafından belirlenir. Komite kararları tavsiye niteliğindedir.
– Dernek Danışmanları
Uzmanlık isteyen, yönetim kurulunun ihtiyaç duyduğu projeleri hazırlamak ve gerektiğinde yürütmek üzere konunun uzmanı kişiler arasında ücretli veya fahri olarak yönetim kurulunca görevlendirilirler. Görev süreleri yönetim kurulunca belirlenir.

MADDE 22 – TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR :
Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur;
a) Üye kayıt defteri,
b) Karar defteri,
c) Gelen, giden evrak defteri,
d) Gelir ve gider defteri,
e) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
f) Demirbaş defteri,
g) Alındı belgesi kayıt defteri,
Bütün bu defterler noter onaylı olması gereklidir. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alında belgeleri Dernekler Kanununun 63. Maddesindeki usule göre temin edilir.

MADDE 23 – BÜTÇE :
Dernek gelecek iki yıllık çalışmalarına ait program ve bütçe tasarısı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve genel kurulun onayına sunulur. Gelecek yıl harcamaları Genel Kurulca kabul edilen bu bütçeye uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu gerektiğinde bölümler içinde aktarma yapabilir.

MADDE 24 – DERNEK GELİRLERİ :
a) Üyelerin giriş ve yıllık aidatları,
b) Dernekçe yapılan yayınlar ve düzenlenen balo, eğlence, müsamere, konser, gezi, yemek, çay, kurs, kermes ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
c) Derneğin ortak olduğu iktisadi kuruluşlardan elde edilen gelirler,
d) Derneğin mal ve parasal varlığından elde edilecek gelirler,
e) Ulusal-uluslar arası kuruluşlar ile şahıslardan sağlanacak ayni ve nakdi bağış, yardım ve fonlar

MADDE 25 – GİDERLER :
Dernek tüzüğüne uygun, amaç ve faaliyetler için yapılan her türlü harcama için yönetim kurulu kararının alınması ve harcama evrakında Başkan ve diğer üyelerden en az birinin imzasının bulunması şarttır.

MADDE 26 – DERNEĞİN RENK VE ARMASI :
Derneğin başlıklı kağıt, Mühür ve Rozetlerinde kullanacağı renkler ve arma Yönetim Kurulunca tespit edilir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.

MADDE 27 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH :
Derneğin ana tüzüğüne herhangi bir maddenin eklenmesi, kaldırılması veya değiştirilmesi, derneğin feshine karar verilmesi için genel kurulu teşkil eden üyelerin üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır.
Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde tüzüğün 12. Maddesi gereği tekrar çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih ve tüzük değişikliği konusu görüşülebilir. Fesih ve tüzük değişikliğine ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile verilmesi zorunludur. Karar yönetim kurulunca mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
Tasfiye sonunda derneğin mal varlığı Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda İzciliğe hizmet eden bir kuruluşa devredilir.

MADDE 28 – DERNEĞİN ŞUBELERİ :
Derneğin şubesi yoktur. Dernekler kanununa göre gerekli durumlarda illerde temsilcilikler kurabilir.

MADDE 29 – DERNEĞİN KURUCULARI :
ADI SOYADI TABİYETİ MESLEĞİ ADRESİ
1- Selahattin SOYSAL T.C İktisatçı Ayrancı Mah. Güler yüz Sok. 31/2 ANKARA
2- Mehmet ÖKMEN T.C Emekli Kur pelit Körfez Mah. No: 90 SAMSUN
3- Cevdet SÖNMEZ T.C Mühendis Ragıp Tüzün Cad. 130/3 Yenimahalle/ANKARA
4- Ahmet POLAT T.C Avukat Ulus İşhanı D Blok No: 303 Ulus/ANKARA
5- Ahmet AKALIN T.C Serbest Karacigah Mah. Eral Sitesi No: 96 KONYA
6- Nurten ŞENOCAK T.C Emekli B.evler Yunusemre Sok. 53/11 BOLU
7- Özgen KARAYEĞEN T.C İktisatçı Kenedy Cad. 52/9 Esat/ANKARA
8- Birol KARAKUŞ T.C Mühendis Hacı İbrahim Sok. 1/ 4 Fatih/İSTANBUL

MADDE 30 – Dernek tüzüğünde bulunmayan hususlar hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4221 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

AŞKIN ÜÇVET BİROL KARAKUŞ DERYA ŞERİF YARKIN
Başkan 2. Başkan Sekreter

BÜLENT PİŞKİN MUSTAFA AHMET HAKAN ACER OSMAN BALCIGİL

Üye Üye Üye

K. MURAT DEMİREZEN

Sayman